Nowy Rok po raz trzeci – Songkran, Chiang Mai pl/eng


Songkran, czyli tajski Nowy Rok obchodzony jest niezwykle hucznie na terenie całej Tajlandii. To słynne święto tradycyjnie obchodzone jest w połowie kwietnia, w tym roku od 13 do 15 kwietnia, i rozpoczyna się wraz z chwilą przejścia słońca ze znaku Ryb do znaku Barana.

Mimo, że Nowy Rok oficjalnie jest obchodzony 1 stycznia, to jednak tradycja witania tajskiego Nowego Roku wiosną jest bardzo mocno zakorzeniona w kulturze Tajów. W rzeczywistości obchodzą oni Nowy Rok trzy razy do roku: 1 stycznia – kalendarzowy Nowy Rok, w lutym – Chiński Nowy Rok oraz w kwietniu – Buddyjski Nowy Rok.

Jednym z głównych elementów Songkran jest zwyczaj polewania się wzajemnie wodą. Polakom to święto kojarzy się z Wielkanocnym Śmigusem – Dyngusem, jednakże w Tajlandii przybiera to bardziej „ekstremalne” formy. Ulice miast, tego pond 65-milionowego kraju wypełniają się ludźmi, którzy toczą między sobą prawdziwe bitwy wodne.

20150413_150340

Jedna z bitew wodnych

Najsłynniejsze uroczystości Songkran odbywają się w północnej części kraju, głównie w Chiang Mai, najwięcej turystów bawi się przy bramie Tha Phae Gate. Z reguły trwa on tutaj trzy dni, jednak znając tajskie upodobanie do zabawy (sanuk) może się często przedłużać. Jest to szczególnie widowiskowe święto dla wielu odwiedzających oraz powodem, dla którego turyści tłumnie zjeżdżają do Chiang Mai.

20150413_154439

Obcokrajowiec czyli ‚farang”

W tym okresie od wczesnych godzin rannych ulicami wokół fosy miasta, która jest podstawowym źródłem wody dla uczestników, suną auta, ciężarówki i inne dziwne pojazdy z baniakami wypełnionymi wodą.

Woda schładzana jest dodatkowo wielkimi bryłami lodu, a to dla zwiększenia efektów dźwiękowych oraz szoku termicznego polewanego delikwenta. Możesz więc zostać zmoczony wodą z wiadra, wężem lub pistoletem na wodę, a to wszystko w duchu dobrej zabawy.

Wychodząc w tym czasie na ulicę możemy być pewni, że wrócimy przemoczeni kompletnie. Ludzie oczekują na suchych przechodniów z wężami ogrodowymi i wiadrami wody. Wszyscy polewają wodą wszystkich. Bez wyjątku. Ale w kwietniowych temperaturach (do 45ºC) to przecież sama przyjemność.

20150413_154344

Dzieci też mają niezłą zabawę

Po południu przez ulice miast przechodzą niekończące się barwne procesje. Zobaczymy więc tańczące dziewczęta, orkiestry, a także tancerzy z mieczami. Tradycyjnie w wielu miastach można uczestniczyć w kolorowych, tłumnych procesjach z posągiem Buddy. W trakcie uroczystości kąpie się ponadto posągi Buddy (celem ich oczyszczenia).

Screenshot_2015-04-13-21-49-45

 Każdy polewa figurkę Buddy

Jeszcze do niedawna w procesjach uczestniczyły słonie z pobliskich rezerwatów, które spryskiwały ludzi wodą pobraną prosto z fosy okalającej stare miasto Chiang Mai. Niestety to już rzadki widok i nie mieliśmy okazji tego doświadczyć.

Pozdrowienia przydatne w okresie Songkranu.

W kwietniu wszędzie możesz usłyszeć ‘Sawatdee Pee Mai’ czyli szczęśliwego Nowego Roku. ‘Sawatdi’ znaczy również „cześć” lub „do widzenia”. ‘Pi i Mai znaczy „rok” i „nowy”.

‘Pi mai’ jest częściej związana z obchodami Nowego Roku 1 stycznia.

W tych dniach używa się także innego pozdrowienia ‘suk san wan pi mai’, gdzie ‘Suk san’ znaczy „szczęśliwy”.

Jednak większość ludzi używa ‘suk san wan Songkran’ – czyli „szczęśliwego Songkran”.

Porady praktyczne na czas ‘Songkranu’:

W godzinach porannych, powinno się odwiedzić świątynie buddyjskie w celu zdobycia zasług, wysłuchać kazań mnichów, w celu zdobycia ich błogosławieństwa. Jest to jeden z najważniejszych elementów obchodów Nowego Roku. Powinno się skropić figurki Buddy lub inne posągi w celu oczyszczenia, woda nie powinna być wylana bezpośrednio na głowę, ale na pozostałe części tułowia posągu.

Zobacz film – procesja w Chiang Mai.

Zwyczajowo należy polać wodę na ręce starszych osób (powyżej 60 lat), w celu okazania szacunku oraz otrzymania ich błogosławieństwa na Nowy Rok. Woda używana do kropienia innych powinny być czysta lub zmieszana z tajskimi tradycyjnymi zapachami.

Unikaj agresywnego polewania wodą pod wysokim ciśnieniem z węży lub pistoletów czyli  „Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe”. 

Mimo, iż jest gorąco i wszystko masz na sobie przemoczone nie pozbywaj się odzieży. Tajowie są nadal konserwatywni i niemile widziani są roznegliżowani uczestnicy zabawy. Kobiety nie powinny wkładać obcisłych ubrań, strojów jasnego koloru oraz wykonanych z cienkiej tkaniny. Kiedy zostaniesz zlana wodą, tego typu ubrania często prześwitują lub podkreślają figurę, a to może zwiększyć ryzyko molestowania seksualnego (bynajmniej nie ze strony Tajów tylko podpitych obcokrajowców), których w ostatnich latach zanotowano kilka przypadków.
Unikaj również picia alkoholu w miejscach publicznych. W tych dniach zobaczyć można wielu policjantów, którzy bawią się z innymi polewając ludzi z pistoletów – wodnych. Jednakże jeśli zauważą alkohol zmuszeni zostaną do interwencji i w tym przypadku nie tylko wodna broń może zostać użyta.

Jeszcze nie słyszałeś o Songkran? Jeśli przebywasz w Tajlandii w tym okresie to może skusisz się i dołączysz do wspólnej zabawy jeszcze w tym roku? Szykuj więc pistolety, wiadra oraz lód na najbliższe uroczystości, które odbywać się będą w Chiang Mai w połowie kwietnia.  Zabawa przednia.

 
Zobacz film z Festiwalu Wodnego Songkran w Chiang Mai 2015:

 
Więcej o tradycjach związanych z Songkranem znajdziesz we wcześniejszym wpisie na blogu  – kliknij tutaj.
Podoba ci sie wpis? Przekaz swoim znajomym, podziel sie na facebooku, twitterze czy innych mediach spolecznosciowych. Dziekuje.

________________________________________________________________________________


Songkran, the Thai New Year, is celebrated in a big way throughout Thailand. This famous festival is traditionally celebrated in mid-April with the moment of the sun from zodiac signs of Pisces to Aries, and this year from 13 to 15 April. Although officially the New Year is celebrated on January 1st, it is a tradition of Thai New Year in the spring is very deeply rooted in the Thai culture. In fact, they celebrate New Year three times a year: January 1st  – western calendar New Year, 2nd – in February – Chinese New Year and the 3rd in April – Buddhist New Year. 

One of the main elements of Songkran is the custom of pouring or splashing water on each other. Poles have a similar tradition associated with Easter, ‚śmingus – dyngus’, but in Thailand, this takes „extreme” forms. Streets, all over the country are full of people who have a real water battles between them.

 
Screenshot_2015-04-13-21-45-34
 
The most famous Songkran celebrations are held in the northern part of the country, mainly in Chiang Mai. Most tourists ‚play’ at the Tai Phae Gate. As a rule, it lasts three days here, but knowing the Thai taste for fun (sanook) it can often be extended. This is especially spectacular attraction for many visitors, and the reason why tourists flock in droves to Chiang Mai.
During this period, from early morning, through the streets of the moat around the city, which is the primary source of water for the participants, glide cars, trucks and other vehicles with odd containers filled with water.The water is cooled further with large lumps of ice, and that in order to increase the screams from thermal shock of the victims. So you can be soaked with water from a bucket, hose or water gun, and it is all in the spirit of good fun.If you venture out, you can be sure to return completely soaked.
People are waiting for dry passers with garden hoses and buckets of water. Everyone gets soaked. No exception. But in April temperatures go up to 45ºC so it is a pleasure after all.
In the afternoon there are many colorful processions and floats that pass through the city streets  accompanied by dancing girls, music and orchestra’s and dancers with swords. Traditionally, in many cities, so you can also participate in the colorful, crowded procession with the statue of the Buddha. During the ceremony, the Buddha statues are splashed with water (the purpose of cleaning). 

Until recently, there were processions of elephants from nearby reserves, which splashed water over people, directly from the moat surrounding the old city of Chiang Mai. Unfortunately due to the big crowds and noise which scare the elephants, it’s a rare sight nowadays and we have not experienced it.

Useful greetings during Songkran:

In April, everywhere you can hear ‚Sawatdee Pee Mai’ means a happy New Year. ‚Sawatdi’ also means ‚hello’ or ‚goodbye’. Pi and Mai means ‚year’ and ‚new’.

‚Pi mai ‚ is often associated with the celebration of the New Year on January 1 .

There is also another greeting ‚suk san wan pi mai’, where ‚Suk san, means ‚happy’.

However, most people use ‚suk san wan Songkran’  or ‚Happy Songkran’ .

Practical tips for ‚Songkran’:

In the morning, you should definitely visit Buddhist temples to gain merit and listen to sermons from the monks, in order to gain their blessings. This is one of the most important elements of the celebration of the New Year.

You should sprinkle Buddha figurines and other statues in order to clean them. The water should not be poured directly on the head, but on the other parts of the body of the statue.

It is customary to pour water on the hands of older people (over 60 years), in order to show respect and to receive their blessings for the New Year. The water used for sprinkling should be pure or mixed with Thai traditional scents.

Avoid aggressive spraying of water with high pressure hoses or guns. The spirit of ‚Songkran’ is gentle, controlled and polite.

Although it’s hot and you’re wearing wet clothes do not take them off, or wear swimming costume without a shirt and shorts on top. Thai people are still conservative and unwelcome half naked participants of the festival.

Women should not put tight clothes, clothing of light color and made of thin fabric as it goes see through when wet. When you are drenched with water, this type of clothing is often translucent or will highlight the figure, and this may increase the risk of sexual harassment (not from the Thai people, only drunken foreigners), which in recent years has recorded several cases.

Also avoid drinking alcohol in public places. These days you can see a significant increase in the Police presence and if they notice alcohol or inappropriate behaviour, they will be forced to intervene.

If you are in Thailand at this time of the year, why not join the fun? Get your water guns, buckets and ice ready for the event. Great fun.

See some of our movies of the Songkran Water Festival in Chiang Mai in 2015  – above.

Did you like this post? Share with your friends on Facebook, Twitter or other social media. Thank you 🙂