Papierowe parasolki z Bosang (pl/eng) Paper umbrellas from Bosang


Bosang to wioska leżąca około 9 km na wschód od Chiang Mai, która wydaję się być jedną z wielu często mijanych, sennych wiosek tajskich.

Jednak tutaj ukryci w maleńkich uliczkach mieszkańcy trudnią się znanym w całym kraju oraz na świecie rzemiosłem, ręczną produkcją parasoli papierowych.  Tamtejsza ludność trudni się tym rzemiosłem od ponad stu lat wytwarzając parasolki poczynając od tych najmniejszych parasolek koktajlowych, aż po wielkie parasole ogrodowe.

Zaglądnijmy więc tutaj jeśli jesteśmy przejazdem.

W centrum rękodzieła, które znajduje się niecały kilometr przed skrętem do wioski, poznamy technikę produkcji papieru oraz proces przygotowania parasoli.

Parasole produkowane w Bosang wykonane są z papieru ‘Saa’, który uzyskiwany z kory drzewa morwy.

Legenda głosi , że ponad sto lat temu, pewien mnich udał się do sąsiedniej Birmy, gdzie natknął się na parasole wykonane z papieru ‘Saa’, które zapewniały ochronę zarówno przed słońcem jak i deszczem. Zapewne proces wytwarzania papieru przyszedł do Birmy z Chin, które to są kolebką jego produkcji. Mnicha zainteresował sposób w jaki zostały te parasole wyprodukowane, więc po obserwacjach całego procesu produkcji wrócił do kraju i przekazał swoim rodakom tą technikę wytwarzania tych praktycznych parasoli. Dla tajskich wieśniaków początkowo było to tylko hobby, które uzupełniało mało rentowne zyski pochodzące z uprawy ryżu. Z czasem jednak produkcja papierowych parasoli zaczęła dobrze prosperować i w roku 1941 utworzono spółdzielnię tego rękodzieła.

Jak widać tylko jeden człowiek może mieć wpływ na życie całej społeczności i zmienić bieg ich historii.

A jak wygląda proces ręcznej produkcji parasoli papierowych w Centrum Rękodzieła Papieru i Parasoli oraz w wiosce Bosang?

Najpierw moczy się korę morwy w wannach z wodą aby ją zmiękczyć. Rozmiękczona kora jest miażdżona i rozgniatana ręcznie drewnianym młotkiem, aż utworzy się coś w rodzaju papki.

Tak otrzymaną miazgę rozprowadza się ponownie  w wodzie,  a następnie czerpie czerpakiem i przekłada do sita formującego, by nadać arkuszowi pożądany format i grubość.

Potem arkusze papieru zostają wysuszone i zdjęte ze sztalug.

W międzyczasie przygotowane zostają drewniane lub bambusowe stelaże do parasoli. Wszystko oczywiście odbywa się ręcznie.

Wysuszone arkusze papieru naciągane są na stelaże i przycinane do wymaganego kształtu.

Surowe parasole zostają wysuszone, najlepiej na słońcu.

Tak przygotowane parasole malowane są w najrozmaitszych kolorach.

Każdy z nich zostaje przyozdobiony ręcznie malowanymi rysunkami kwiatów i roślin, owadów, zwierząt czy wiejskich scenek z życia Tajów, jak i również symbolami abstrakcyjnymi oraz wszelakimi napisami.

W wiosce Bo Sang udoskonalono produkcję papierowych parasoli do perfekcji, dzięki temu do dzisiaj możemy podziwiać te prawdziwe dzieła sztuki.

W lokalnym sklepie zakupimy pięknie malowane wachlarze, mniejsze i większe parasolki oraz inne pamiątkowe wytwory lokalnych artystów.

Dla chętnych turystów organizowane są krótkie kursy malowania i przyozdabiania parasolek oraz różnych części garderoby.

Za opłatą można również przyozdobić swoją odzież czy akcesoria garderoby pięknymi rysunkami, wykonanymi przez lokalnych rzemieślników.

Wyjeżdżamy z centrum i podążamy za drogowskazem. Po około 300 m skręcamy w lewo do wioski.\

Wjeżdżamy do wioski. Wszędzie parasolki parasolki ….. można dostać oczopląsu.

Co roku w styczniu w Bosang, w dzielnicy San Kamphaeng, organizowany jest Festiwal Parasoli w celu uczczenia sukcesu całej społeczności wioski.

Zobacz zdjęcia z wizyty w Centrum Parasoli w Bosang:

W tym roku festiwal odbywa się w dniach 16-18 stycznia.

Dla zainteresowanych podaję adres: Bosang Rd., Ton Pao, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130 Thailand.

a lokalizację wioski znajdziecie tutaj: Bosang

Obecnie nazwa Bosang stała się synonimem rzemiosła papierowych parasoli, a te z kolei charakterystycznym symbolem miasta Chiang Mai.


Paper umbrellas from Bosang

Bosang village is situated about 9 miles east of Chiang Mai, which seems to be one of the many frequently passed, sleepy villages of Thailand. But here hidden in the tiny streets, the inhabitants are engaged in manual production of paper umbrellas, which is well-known throughout the country and craft world. They have been producing this craft for over a hundred years, producing umbrellas ranging from the smallest cocktail umbrellas, to large garden parasols.

Worth visiting if you are passing through.


In the Handicrafts Centre, which is less than a mile before turning to the village, we will learn about the technique of paper making and process for preparation of umbrellas.

Umbrellas produced in Bosang are made of paper ‚Saa’, which is obtained from the bark of the mulberry tree.

Legend has it that more than a hundred years ago, a monk went to neighboring Burma, where he encountered a umbrellas made of paper ‚Saa’, which provide protection against both sun and rain. Probably the process of making paper came to Burma from China, which is the cradle of its production. The Monk was interested in the way that which these umbrellas had been made, so he observed the entire production process, and took it back to Thailand, and gave his countrymen the technique of producing these practical umbrellas. For Thai villagers, at first it was just a hobby that supplemented the little profits from rice cultivation. With time, however, the production of paper umbrellas began to prosper, and in 1941 formed a cooperative of handicrafts.

As you can see, only one person can have an impact on the health of the community and change the course of their history.

And what is the process of hand-made paper umbrellas, Center and Craft Paper Umbrellas, and Bosang village?

First, mulberry bark is soaked in baths of water to soften it. The softened bark is then crushed and ground by hand with a mallet until it forms a kind of paste.

The thus obtained pulp is put again in water and then spread to a forming wire in order to give the sheet desired size and thickness.

Then the paper sheets are dried and removed from the easel.

In the meantime, wooden or bamboo frames are prepared for umbrellas. Everything is done by hand.

The dried sheets of paper is stretched on frames and cut to the desired shape.

Raw umbrellas are dried, preferably in the sun:

Thus prepared umbrellas are painted in various colors.

Each is decorated with hand-painted drawings of flowers and plants, insects, animals and rural scenes from the life of the Thai people, as well as abstract symbols, and writing.

In the village of Bosang, they improved production of paper umbrellas to perfection, so that today we can admire these true works of art.

The local store you can purchase beautifully painted fans, small and large umbrellas and other commemorative products of local artists.

For the willing tourists, there are organized short courses of painting and decorating umbrellas and a variety of clothing.

For a fee, you can also decorate their clothing or accessories wardrobe with beautiful drawings made by local artisans.

After leaving the center, follow the signposts. After about 300 meters further on, turn left into the village.

We drove to the village.

Umbrellas umbrellas everywhere ….. you can get overwhelmed .

Every January in Bosang’s Village in San Kamphaeng, an Umbrella Festival is held to celebrate the success of the entire village community.

This year the festival will take place from 16-18 January.

 

For those interested, I’ve included the following address:

Bosang Rd., Ton Pao, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130 Thailand.

and the location of the village can be found here: Bosang

Bosang Today the name has become synonymous with craft paper umbrellas, and these, in turn, an iconic symbol of the city of Chiang Mai.

 

Reklamy